Privacy Verklaring en beleid

 

Privacy verklaring

 

Algemeen
Beleggen met Angela respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook “De website”): Beleggenmetangela.nl
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Angela Investment Solutions, KvKnummer: 66357640.

Artikel 2 – Toegang tot de website 

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de
gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke-of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
       • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot
         de gehele of een gedeelte van de website
       • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is
         met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
       • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
      • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
      • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het ver-werken van uw vragen.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
De registratie en administratieve afhandeling van uw en deelname van de door u gekozen training/vermogensbegeleidingen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Commerciële aanbiedingen en nieuwsbrieven
  • Om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen
    verbeteren
  • Om uw vragen te beantwoorden en uw trainingsdoelen/persoonlijke
    vermogensbegeleiding te realiseren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten 

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw
gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzage van en rectificatie of
wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen met Natie Angela via   [email protected] 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs,
waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en
waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer)
wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: [email protected].

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te
onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere
daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de
duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Wanneer uw browser het gebruik van analytische cookies toestaat, zal deze worden gebruikt wanneer u onze website bezoekt.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
      o Google Analytics (analytische cookie)
 – Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
– Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis  van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf  welke pc het bezoek plaatsvindt. 

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Dit is afhankelijk van de instellingen van uw browser.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk
besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-enpost/cookies#faq 

Artikel 12 – Beeldmateriaal en
aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen
rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Natie Angela, natie@beleggenmetangela

 

Privacy beleid

 

Introductie
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn verwerken wij persoonsgegevens van u. Bescherming daarvan en controle daarover is voor ons van essentieel belang. Graag lichten wij ons privacy beleid aan u toe.

Verkrijging en gebruik van uw persoonsgegevens

De bedoelde gegevens zijn voornamelijk van uzelf afkomstig, deze heeft u bijvoorbeeld aan ons verstrekt voor aanvang van en gedurende onze relatie, onder andere ter voldoening aan uw vraag aan ons voor en tijdens de training of workshop.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om optimaal uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. De gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van het gebruik noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

In bepaalde situaties verwerken wij ook uw – in de zin van de privacy wetgeving – ‘bijzondere gegevens’. Dergelijke gegevens worden bijzonder genoemd, omdat ze in het bijzonder iets kunnen zeggen over uw persoonlijke levenssfeer. Onze ervaring leert dat cliënten ons soms bijzondere persoonsgegevens over bijvoorbeeld gezondheid of bepaalde voorkeuren toevertrouwen. Veelal omdat zij dat, net als wij, relevant vinden voor een optimale analyse van uw vraag. Als u ons zulke bijzondere gegevens toevertrouwt, veronderstellen wij uw toestemming, die voor ons gebruik van uw gegevens wettelijk vereist is.

Wij spreken in dat geval af, dat u ons informeert, wanneer u uw toestemming wilt intrekken. Zolang wij ondanks uw onthouden toestemming in staat zijn uw vraag te beantwoorden, kunnen wij desgewenst bijzondere gegevens verwijderen en de dienstverlening eventueel gewijzigd voortzetten. Het kan echter óók betekenen dat wij van mening zijn dat wij zonder zulke informatie de dienstverlening geheel of gedeeltelijk zullen moeten staken, omdat wij in zo’n geval niet langer aan uw vraag kunnen beantwoorden. Wij delen uw gegevens niet met anderen.

Veiligheid ter waarborging van uw privacy
Wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Dit doen wij door de toegang tot de gegevens af te schermen en onze veiligheidsmaatregelen regelmatig te controleren.

Uw rechten

U kunt ons altijd inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens. Voor vragen met betrekking tot uw privacy rechten of voor het indienen van een verzoek kunt u zich richten tot Natie Angela, [email protected].

Het verdient aanbeveling om dit Privacy beleid, dat wij op onze website beschikbaar hebben, geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beleggen met Angela, onderdeel van Angela Investment Solutions Kvk 66357640